جمکران - نیمه شعبان

نیمه شعبان ۱۴۴۰ مسجد مقدس جمکران از صبح تا نیمه شب از سه زاویه متفاوت به سفارش مسجد مقدس جمکران

به سفارش مسجد مقدس جمکران

مجری طرح : قاب سفید هنر

تایم لپس عجیب و دیدنی آمفی تئاتر دانشگاه شهاب دانش

آماده سازی ۹ روزه سالن آمفی تئاتر دانشگاه برای کنفرانس بین المللی زیست پزشکی کشور

به سفارش دانشگاه شهاب دانش

مجری طرح : قاب سفید هنر