ارزش عمر - آرم استیشن

حکمت های نهج البلاغه

به کارگردانی سیدعبدالحسین میرداماد

به سفارش عتبه امیرالمومنین (ع)

مجری طرح : قاب سفید هنر

نفاق - آرم استیشن

حکمت های نهج البلاغه

به کارگردانی سیدعبدالحسین میرداماد

به سفارش عتبه امیرالمومنین (ع)

مجری طرح : قاب سفید هنر

عاقبت اندیشی - آرم استیشن

حکمت های نهج البلاغه

به کارگردانی سیدعبدالحسین میرداماد

به سفارش عتبه امیرالمومنین (ع)

مجری طرح : قاب سفید هنر

سخن چینی - آرم استیشن

حکمت های نهج البلاغه

به کارگردانی سیدعبدالحسین میرداماد

به سفارش عتبه امیرالمومنین (ع)

مجری طرح : قاب سفید هنر

انتظار فرج - آرم استیشن

حکمت های نهج البلاغه

به کارگردانی سیدعبدالحسین میرداماد

به سفارش عتبه امیرالمومنین (ع)

مجری طرح : قاب سفید هنر